Dinasyddiaeth Byd Eang a Masnach Deg

 

Dinasyddiaeth Fyd Eang a Masnach Deg

Cydlynydd Ysgol Rhyngwladol - Mrs Eleri Rees

Beth all fod yn bwysicach na pharatoi ein plant ar gyfer y byd mawr. Mae`r ysgol yn hyrwyddo dinasyddiaeth fyd eang drwy rwydweithiau o gysylltiadau.Rydym wedi creu cyswllt agos â Ysgol yn Ffrainc. Mae`r ddau gam cyntaf tuag at fod yn ysgol Ryngwladaol wedi eu cwblhau a`u cydnabod gan y Cyngor Prydeinig. O ganlyniad ,mae gan y disgyblion ddealltwriaeth dda o ddiwylliannau gwahanol.
Brwdfrydedd a mwynhad y disgyblion sy`n gyrru ein cwricwlwm Addysg Byd Eang wrth iddynt fwrw ati i :
• Gyfathrebu gyda`u pen-pals yn Ffrainc
• Ddathlu gwyliau a diwylliannau eraill.
• Ddysgu am agweddau diddorol o fyw a bwyta mewn gwledydd eraill.
Datblygwyd prosiectau thematig a chyfredol llynnedd yn ogystal e.e. Y Gemau Olympadd, Pencampwriaeth Rygbi`r Byd a Phencampwriaeth Pêl-droed Ewrop.


Diwrnod Rhyngwladol

Yn flynyddol byddwn yn dathlu traddodiadau gwledydd eraill yn ystod tymor y Pasg .Y flwyddyn yma dewiswyd gwlad India, Sbaen Ffrainc a chyfandir Affrica..Cawsom gyfle i ddangos arteffactau ,bwyd , dillad a dawnsfeydd penodol.Bu`r plant yn blasu bwyd affricanaidd wedi ei goginio gan Anti Joanne ( cogyddes yr ysgol).Gwrandawodd pawb yn astud ar hanesion a phrofiadau Miss Janice Jones , cymhorthydd yn y Cyfnod Sylfaen, sydd wedi ymweld â chyfandir Affrica..

Cinio affricanaidd blasus gan Anti Joanne.

Miss Janice Jones yn rhoi cyflwyniad ar Affrica i blwyddyn 5 a 6.

Cystadleuaeth creu patrymau Mhendi (Indiai).

Creu dawns Indiaidd yn mlwyddydn 3 a 4.

Blwyddydn 5 a 6 yn coginio bisgedi Affricanaidd

Disgyblion blwyddyn 3 a 4 yn coginio pethau da Indiaidd (Peli Cneuen Goco)


Masnach Deg

image

Mae 2 biliwn o bobl yn y byd yn byw ar lai na £1 y dydd. Felly mae gallu i dderbyn pris teg am eu cynnyrch yn holl bwysig i'r masnachwyr yn y gwledydd hyn ac felly yn helpu i leihau'r effeithiau tlodi yn y byd sy'n datblygu.

Mae`r ysgol yn addysgu disgyblion am bwysigrwydd masnach deg mewn gwledydd tlawd drwy waith thema a gwasanaeth penodol.

Bu Bl 2 yn defnyddio bananas a orenau masnach deg i greu salad ffrwythau ac i annog pawb i fwyta`n iach drwy eu thema Bwyta`n Iach. Mae Blwyddyn 5 a 6 yn edrych ar daith bananas drwy eu thema Teithio a.y.b
Mae`r ysgol hefyd yn gwerthu nwyddau masnach deg yn ffeiriau`r ysgol.

 


Patagonia

image

Dathlwyd 150 mlwyddiant Gwladfa Gymreig Patagonia.Gwahoddwy Mr Rhys Llewelyn i`r ysgol i siarad am ddiwylliant a thraddodiadau Wladfa gan iddo fod yno y dysgu am gyfnod.
Hanes
Sefydlwyd Y Wladfa ym 1865, pan deithiodd dros 150 o bobl o wahanol rannau o Gymru, yn y llong hwylio Mimosa i ymgartrefu yn Nyffryn Camwy, yn Ne'r Ariannin.Dros yr hanner canrif canlynol, ymfudodd cannoedd o Gymry yno, gan sefydlu trefi megis Porth Madryn yn y Bae Newydd; Rawson, Gaiman, Trelew a Dolavon yn Nyffryn Camwy; a Threvelin yng Nghwm Hyfryd.

Bu iddynt greu cymdeithas Gymreig ffyniannus, gyda'r iaith Gymraeg yn cael lle canolog; mewn cydweithrediad â Llywodraeth yr Ariannin, ac mewn heddwch gyda'r brodorion a drigai yno - yr unig achos o wladychu heddychlon yn hanes cyfandir America.
Heddiw, mae ysgol ddwyieithog (Cymraeg-Sbaeneg) wedi ei sefydlu yn Nhrelew ac mae ysgolion meithrin Cymraeg hefyd yn y Gaiman ac yn Esquel; ac mae Eisteddfod y Wladfa, a gynhelir pob mis Hydref, ac Eisteddfod yr Ifanc pob mis Medi, yn mynd o nerth i nerth. Cynhelir hefyd nifer o eisteddfodau llai yn Nyffryn Camwy, Porth Madryn

 


Dathlu Dydd Gwyl Dewi Sant a Diwrnod y Llyfr

imageYn flynyddol byddwn yn dathlu dydd ein nawddsant ar Fawrth 1af ynghyd â dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Llyfr drwy gynnal gweithgareddau amrywiol sy`n dathlu tarddodiadau Cymreig a Chymraeg a rhoi sylw i straeon o wledydd a diwylliannau eraill.

 


Cysylltiad â Tsieina

imageDisgyblion y dosbaryh Meithrin/ Derbyn yn dathlu Blwyddyn Newydd y Tseineaid.
Yn flynyddol rydym yn dathlu blwyddyn newydd yTsieiniaid yn y Cyfnod Sylfaen. Mae`r disgyblion yn cael cyfle i flasu bwyd yn y caffi a gwneud gwaith celf.